About Us

Paul & Henriëtte Wessels het drie kinders; Jana, Petri en Frans.

Jana is met Hannes Jonker, ‘n Ortopediese Chirurg getroud. Hulle het drie kinders…twee seuns, Reuben Johannes en Paul Henri en ‘n dogter, Jua; hulle woon op Potchefstroom waar Hannes ‘n privaatpraktyk bedryf.

Petri is ‘n Konstruksiebestuurder en eienaar van ‘n privaat konstruksiemaatskappy, “APW Construkt”  in Boston, Kaapstad. Hy is met Michelle, ‘n Persoonlike assistent by Konica-Minolta in Kaapstad, getroud. Hulle het ‘n dogtertjie, Leja.

Frans is ‘n gekwalifiseerde elektrisiën en terreinbestuurder by APW Constukt , ‘n privaat kontruksie onderneming in Boston, Kaapstad. Hy is met Nicola, ‘n onderwyseres vir die grondslagfase by Vredelust Laerskool in Boston, getroud.

Paul is ‘n Verloskundige & Ginekoloog en is ook as Reproduktiewe Spesialis geregistreer. Hy was vir 34 jaar in diens van die Universiteit van die Vrystaat en het in 2016 as Professor & Hoofspesialis en Departementshoof van die Departement Verloskunde & Ginekologie in die Fakulteit Gesondheidswetenskappe, uitgetree. Hy is tans in voltydse privaatpraktyk in Fem-Spes, Prellerplein, BLOEMFONTEIN.

Henriëtte is ‘n Geregistreerde Verpleegkundige en leef tans haar passies in die lewe uit: tuinmaak, tuisteskepping en ook  welsyn- & liefdadigheidswerk as Voorsitter van Vrystaat Versorging in Aksie (VVA).

Paul & Henriëtte is albei passievolle natuurliefhebbers met ‘n intense belangstelling in die omgewing en die handhawing van balans daarin. Alles wat eie is aan ons land en ons omgewing, word met deernis en sorg bewaar en bevorder. Geen steen word onaangeroer gelaat om enige wanblans of versteuring te help regstel en uit die weg te ruim nie. Hulle streef daarna om in harmonie met die natuur te leef en te boer; natuurlike hulpmiddels word gebruik om die beste uit die beskikbare hulpbronne te kry en alle vorme van besoedeling word te alle koste vermy. Die kosbare hulpbronne op ‘n Suid-Vrystaatse plaas, naamlik die grond, veldplante, dierelewe en water, word met respek en verantwoordelikheid op ‘n holistiese wyse bestuur en benut. In hul tuin word sover as moontlik na inheemse plante oorgeskakel alhoewel die uiters koue Suid-Vrystaatse Winters hier dikwels sy tol eis. Dit skep egter ‘n uitdaging om weer te probeer en as alternatief beter aangepaste plante te vind wat die plaaslike omstandighede kan weerstaan.

“Ons besit nie die aarde nie; ons leen dit slegs van ons kinders…”

Paul and Henriëtte Wessels have three children; Jana, Petri and Frans…

Jana is married to Hannes Jonker, an Orthopedic surgeon from Potchefstroom. The couple has three pretty children… two boys, Reuben Johannes and Paul Henri and a lovely girl, Jua.

Petri is a Construction manager and owner of a private construction company, “APW Construkt”  in Boston, Cape Town.  He is married to Michelle, a Personal Assistant at Konica-Minolta in Cape Town. The couple has a lovely daughter, Leja.

Frans is qualified as electrician and Site Manager at APW Construkt, a private construction company in Boston, Cape Town. He is married to Nicola, a pre-primary teacher at Vredelust Primary School in Boston.

Paul is an Obstetrician and Gynaecologist and is also registered as Reproductive Specialist.  He was employed for 34 years by the University of the Free State and the Free State Health Department where he ended his career as HOD of the Department of Obstetrics & Gynaecology, Faculty of Health Sciences, in 2016. Currently he runs a private practice in Fem-Spes, Preller Square, BLOEMFONTEIN.

Henriëtte is a Registered nurse and currently she lives her dreams and passions in life, namely gardening, being a housewife and also doing charity & welfare work as Chairperson of Free State Care in Action (VVA).

Paul & Henriëtte are both passionate nature lovers with an intense interest in the environment and maintaining balance in nature. They treasure everything that is unique to our country and the environment and leave no stone unturned in their efforts to prevent or reverse any imbalance or disturbance thereof. They strive to live and farm in harmony with nature; natural ways and means are being used to achieve most from the available natural recourses and pollution of whatever nature is prevented at all cost. The valuable natural recourses on a Southern Free State farm, namely the soil, veld plants, animal life and  water are all managed or utilised with responsibility and respect in an holistic way. In their garden they have as far as possible swiched to indiginous plants, capable of withstanding the harsh Free State Winters although this is not always possible or easy. It does however motivate one to try all over again in an attempt to identify plants better suited to the local conditions.

“We don’t own the earth, we merely borrow it from our children…”